0 item(s)
0 item(s) - $0.00

Leveringsvoorwaarden


WEBWINKELVOORWAARDEN HYDRAULIEK DIRECT

  •     Hydrauliek Direct: onderdeel van STEVTEC, de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, gevestigd te Zutphen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 08147296.
  •     Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hydrauliek Direct een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  •     Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  •     Overeenkomst: iedere tussen de koper en Hydrauliek Direct middels het bestelproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Hydrauliek Direct zich heeft verbonden tot de levering van producten.
  •     Website: de website van Hydrauliek Direct waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.hydrauliekdirect.nl.
  •     Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Hydrauliek Direct aan de koper te leveren zaken, zoals adapters, slangen, inserts, snelkoppelingen, hydraulische componenten, olie, gereedschappen, et cetera.
  •     Recht van ontbinding: de aan de consument krachtens de wet geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

    Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hydrauliek Direct en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

    Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze webwinkelvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.

    Vernietiging of nietigheid van e?e?n of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

    De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Hydrauliek Direct dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

    In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om

    een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Hydrauliek Direct per e-mail is bevestigd

    en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Hydrauliek Direct per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Hydrauliek Direct is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING

    De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat de producten op locatie van Hydrauliek Direct worden afgehaald. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

    Hydrauliek Direct neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.

    Hydrauliek Direct is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden

    die in het aanbod zijn vermeld.

    Hydrauliek Direct zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden

    zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Hydrauliek Direct treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

    Hydrauliek Direct behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

    Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

    7. Indien en voor zover is overeengekomen dat de producten op locatie van Hydrauliek Direct worden afgehaald, is de koper verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan. Indien de koper de tijdige afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, behoudt Hydrauliek Direct zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden. Hydrauliek Direct is in dat geval tevens bevoegd de producten op te slaan voor rekening en risico van de koper nadat Hydrauliek Direct hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten, zoals redelijke opslagkosten verschuldigd.

    ARTIKEL 5. | OVERMACHT

        Hydrauliek Direct is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Hydrauliek Direct door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.

        Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Hydrauliek Direct opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet Hydrauliek Direct daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

    ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

        Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.

        De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of conform de vermelde instructies op het aangeboden retourformulier, een verzoek in te dienen bij Hydrauliek Direct. Zo spoedig mogelijk nadat Hydrauliek Direct in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Hydrauliek Direct de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.

        Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

        Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Hydrauliek Direct retourneren.

        Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is Hydrauliek Direct gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

        Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Hydrauliek Direct is bevestigd.

        Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

        Hydrauliek Direct zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Hydrauliek Direct zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

    ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

    De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

        a)  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die

        worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een

        specifieke persoon bestemd zijn;

        b)  de levering van producten die snel bederven of die een dusdanig beperkte houdbaarheid hebben dat het recht van

        ontbinding voor Hydrauliek Direct onredelijk bezwarend is;

        c)  de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van

        gezondheidsbescherming of hygie?ne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

        d)  de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

            e)  de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Hydrauliek Direct geen invloed heeft;

            f)  de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

            g)  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

            h)  de levering van digitale inhoud die niet op een materie?le drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

        ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

            Alle vermelde productprijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen, tenzij de bestelling meer dan € 300 (excl. btw) bedraagt.

            Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.

            Betalingen dienen, afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling, dan wel overboeking. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de overeengekomen vooruitbetaling door Hydrauliek Direct niet is ontvangen.

            Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van Hydrauliek Direct te worden gesteld.

            Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Hydrauliek Direct voorgeschreven wijze.

            Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Hydrauliek Direct zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval lid 7 toepassing vindt.

            Vanaf het moment dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.

            Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

        ARTIKEL 9. | KLACHTEN

            Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Hydrauliek Direct.

            Bij Hydrauliek Direct ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

        ARTIKEL 10. | GARANTIE

            Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.

            Een door Hydrauliek Direct, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Hydrauliek Direct kunnen doen gelden.

            Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Hydrauliek Direct of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Hydrauliek Direct.

            ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

                Hydrauliek Direct is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Hydrauliek Direct bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.

                Hydrauliek Direct heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Hydrauliek Direct hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Hydrauliek Direct vervalt.

                Hydrauliek Direct draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

                Hydrauliek Direct is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.

                Hydrauliek Direct is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Hydrauliek Direct bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  •                     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  •                     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hydrauliek Direct aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Hydrauliek Direct toegerekend kunnen worden;
  •                     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.


                Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Hydrauliek Direct mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat

                gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

                Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de

                eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Hydrauliek Direct wordt uitgekeerd.

                Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hydrauliek Direct, zal de koper Hydrauliek Direct vrijwaren

                van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Hydrauliek Direct en het gebruik van door Hydrauliek Direct geleverde producten.

                In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Hydrauliek Direct door verloop van e?e?n jaar.

                Hetbepaaldeinditartikellaatdedwingendewettelijkerechtenvanconsumentenonverlet.

            ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

                Alle door Hydrauliek Direct geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

                Het is de koper verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.

                Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Hydrauliek Direct hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

                De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Hydrauliek Direct of de door Hydrauliek Direct aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Hydrauliek Direct is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

            ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

                Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Hydrauliek Direct voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

                Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

                Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Hydrauliek Direct aangewezen om van geschillen kennis te nemen.